Rehabilitering handlar för oss om att hjälpa människor att återgå till arbete. 

Rehabilitering

Rehabilitering handlar, utifrån ett företagshälsovårdsperspektiv, om att skapa förutsättningar för medarbetare att återgå i arbete efter sjukdom, olycksfall eller någon form av missbruk. Ett viktigt ansvar som delas av många. Först genom samverkan mellan Sjukvården, Försäkringskassan, Företagshälsovården och Arbetgivaren ges en rimlig chans att komma tillbaks.

De allra flesta drabbas någon gång i livet av akuta svårigheter som tillfälligt, eller mera långsiktigt, påverkar möjligheterna att arbeta. Orsakerna kan vara flera. Medicinska problem till följd av sjukdom, olycksfall eller förslitning. Psykiska problem på grund av mental ohälsa eller utbrändhet. Ett allt vanligare samhällsproblem är dessvärre även missbruk av alkohol och droger.

Rehabilitering syftar till att ge den utsatte möjligheter att återfå hälsan och återvända till ett fungerande liv, inte minst sett till arbetet. 

Företagshälsovården tar den drabbade tillbaks i arbete

Medicinsk rehabilitering innebär att bota den akuta sjukdomen och att återställa t.ex tal och gång vid en stroke eller viktiga kroppsfunktioner efter en allvarlig sjukdom. Huvudansvaret för den medicinska rehabilitering vilar på Sjukvården.

Företagshälsovårdens ansvar tar vid då den drabbade närmar sig återgång till arbete. Genom arbetsanpassning samarbetar företagshälsovården med arbetsgivaren och Försäkringskassan för att skapa förutsättningar för den utsatte att återigen börja arbeta. Arbetsanpassning kan innebära att förändra tidigare arbetsmetoder efter nya förutsättningar eller att utveckla hjälpmedel som underlättar vissa arbetsmoment. 

Fast grepp kring helheten

Bergslagens Arbetsmiljö tar ett helhetsgrepp kring rehabiliteringsfrågorna.

Vi har gedigen erfarenhet av att koordinera samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och Försäkringskassan och kan på så vis bidra till samordningsvinster.

Vår bredd ger oss samtidigt flexibilitet och möjligheter att skapa lösningar där nödvändiga kompetenser samspelar. Läkare, sjuksköterskor och ergonomer arbetar i små sammansvetsade team sida vid sidan med beteendevetare och terapeuter. Varje insats skräddarsys utifrån arbetsplatsens förhållanden och individens behov. Kunskap vi själva saknar hämtas från kompetenta partners inom nätverket. 

Rehabilitering