Psykosocial arbetsmiljö handlar om att skapa miljöer där människor trivs tillsammans och med sitt arbete.

Pskosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö handlar om att skapa miljöer där människor trivs tillsammans och med sitt arbete. Till nyckelfrågorna hör exempelvis trygghet i anställningen, ett bra samarbetsklimat och möjligheter att utvecklas. Negativ påverkan har faktorer som stress, otydligt ledarskap, konflikter med chefer/arbetskamrater, mobbning, diskriminering och upplevd brist på uppskattning.

Arbetsgivaren har ett huvudansvar för den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Det innebär att skapa trygghet och motverka stress men också att vid varje större förändring bedöma risker för försämringar av den psykosociala miljön. Försämringarna kan gälla arbetsplatsen i allmänhet men också den enskilde medarbetaren.

Bergslagens Arbetsmiljö erbjuder råd och praktiska åtgärder för gott arbetsklimat men också stöd vid förändringsproblematik. Vi skräddarsyr program för både arbetsgivare och arbetstagare och ger handledning vid konflikt- och krishantering.

Med god kännedom om våra kunder och bredd i våra specialkompetenser tar vi ett fast helhetsgrepp kring problemställningarna och finner lösningar som fungerar för alla parter. 

 

Psykosocial arbetsmiljö