Bra företagshälsovård ger dig som medarbetare trygghet sett till hälsa och arbetsmiljö. 

Trygghet för varje medarbetare

Med din arbetsgivare ansluten till en fungerande företagshälsovård har du som anställd en trygghet sett till hälsa och arbetsmiljö. Samarbetet innebär kontinuerlig översyn av arbetsförhållandena men också att resurser snabbt finns tillgängliga vid arbetsrelaterade skador och besvär.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖRHINDRAR SKADA

En modern företagshälsovård arbetar förebyggande. Tillsammans med din arbetsgivare genomförs regelbundna undersökningar av förhållanden på arbetsplatsen sett till exempelvis buller, arbetsbelastning, ljus och ventilation. Eventuella risker analyseras och förslag lämnas på vad som kan göras för att förbättra.

En första kontakt är ofta företagssköterskan som genomför kartläggningar av arbetsplatsen och medicinska undersökningar som t.ex hörseltester, drogtester, blod- och lungfunktionsprov. Företagssköterkan bildar sig en uppfattning om eventuella problem och lotsar vidare till andra resurser om det behövs.

Ergonomer undersöker och förändrar arbetsställningar och belastningsmoment och utvecklar vid behov hjälpmedel som underlättar, eller helt eliminerar, felaktiga kroppsbelastningar.

Beteendevetare och terapeuter gör analyser av den psykosociala situationen på arbetsplatsen och genomför tillsammans med din arbetsgivare förändringar som ökar trivseln och mildrar effekten av konflikter eller stora förändringar. Företagshälsovården är också till hjälp vid hantering av arbetsrelaterad stress eller missbruk.

 

BOLLPLANK KRING FRISKVÅRD

Företagshälsovården är också en viktig medspelare i arbetsgivarens arbete kring friskvård. Med erfarenhet och kunskap erbjuds ett bollplank och pådrivare runt de viktiga frågorna kring motion, kostvanor, rökning, alkoholkonsumtion, stress och balans i tillvaron. 

REHABILITERING OCH LÄKARKONTROLLER

Företagshälsovården har en viktig roll vid långsiktig rehabilitering efter olycksfall eller arbetsrelaterade sjukdomar. Läkare, sjuksköterskor och ergonomer medverkar till att vägen tillbaks till arbete kan göras så kort som möjligt.

Med hjälp av beteendevetare och terapeuter erbjuds även hjälp vid rehabiliteringsinsatser i samband med konflikter, kriser och missbruk.

Medicinska resurser ställs också till förfogande för regelbundna läkarundersökningar och hälsokontroller.